កម្មវិធី Long Beach Pledge ឥឡូវនេះត្រូវបានបិទ

ឥឡូវនេះកម្មវិធីត្រូវបានបិទសម្រាប់កម្មវិធី Long Beach Pledge។ 

បេក្ខជននឹងដឹងអំពីជំហានបន្ទាប់ដោយផ្ទាល់ពីក្រុមកម្មវិធី។

ខកខានកម្មវិធីមែនទេ? 

យើងសង្ឃឹមថានឹងពង្រីកកម្មវិធី។ ក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះ អ្នកអាចទាក់ទងទៅកាន់ ទីក្រុងនៃបន្ទាត់ធនធាន Long Beach ដើម្បីទទួលបានធនធានផ្សេងទៀតនៅឡុងប៊ិច៖ https://www.longbeach.gov/health/resource-line/

ចំណាំ – បន្ទាត់ធនធានមិនអាចផ្តល់ព័ត៌មានថ្មីៗអំពីស្ថានភាពនៃកម្មវិធីបានទេ។

ទំនាក់ទំនង

ប្រព័ន្ធ​ផ្សព្វផ្សាយ​សង្គម